தமிழ் அருவினையர் விருது விழா, சாதனையாளர்கள்,
இங்கிலாந்து, வித்தியாசாகர், வித்யாசாகர்,