தீப்பந்தம் – குறுங்கவிதைகள் – கா.பாலபாரதி தீப்பந்தம் – குறுங்கவிதைகள் கா.பாலபாரதி   உரிமை – படைப்புப்பொது(கிரியேட்டிவ் காமன்சு / Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம். மின்னூலாக்கம் – மேலட்டை உருவாக்கம் – லெனின் குருசாமி – guruleninn@gmail.com   உங்களுடன் ஒரு நிமிடம்…  மின்னூல் வாசகர்கள் அனைவருக்கும், உள்ளம் நெகிழ்ந்த வணக்கங்கள்! இந்த மின்னூல் முழுவதும், ஓரிரு வரிகளில் அமைந்த நுண்பதிவுகள், கவி நயத்தோடு நிரப்பப்பட்டுள்ளன. குறும் செய்திகளாகவும், வண்ணப் படங்களின் மேல் எழுதப்பட்ட வாசகங்களாகவும், பயணம் செய்த…