ஆனி 27, 2046 /   சூலை 12, 2015 வரை செவ்வாய் நிகழ்ச்சி