இசுக்கார்பரோ கார்த்திகை 26, 2045 –  திசம்பர் 12, 2014