பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4   காட்சி : 3

(பன்னீர்செல்வத்தின்புதியபுரட்சிக்கவி: களம் : 4  காட்சி : 2 தொடர்ச்சி) பன்னீர் செல்வத்தின் புதிய புரட்சிக்கவி: களம் : 4   காட்சி : 3 அரண்மனையினொருபுறம், அல்லியும், பிற தோழியரும் அறுசீர் விருத்தம் குழலி  :                   அணங்கே                அல்லி           அறியாயோ                                       அரசன்           மகளை          உணராயோ                              இணங்கி                 நாமும்          ஏற்றிட்டோம்                                       இளையாள்              காவல்           பூண்டிட்டோம்                              சுணக்கம்                 அதிலே                   நேர்ந்ததுவோ                                       சூழ்ச்சி          முற்றும்                   அழிந்ததுவோ                              பிணக்கம்                 நம்மில்          வேண்டாது                                       பிழையைத்              தடுத்தல்               வேண்டுமன்றோ அல்லி  :         நமது                      காவல்          …

நாவி சந்திப்பிழை திருத்தி

வணக்கம். நாவி சந்திப்பிழை திருத்தியைத் தொடர்ந்து புதிதாக இத்தனை ஆண்டுகள் உருவாகிவந்த எழுத்துப்பிழை திருத்தியை இணையத்தில் விலையில்லாமல் வெளியிட்டுள்ளேன். இணையத்தில் வெளிவரும் முதல் சொற்பிழை திருத்தி. ஊடகத்துறையில் இருக்கும் உங்களுக்குப் பயன்படலாம் என்று அறியத் தருகிறேன்.   வாணி – http://vaani.neechalkaran.com/ பயனர் கையேடு http://vaani.neechalkaran.com/help.aspx