ஆனி 12, 2046 / சூன் 27, 2015 திருவண்ணாமலைத் தமிழ்ச்சங்கம்