நுண்புழை– Capillary   குடல் விரலியில் அமைந்துள்ள ஓர் உறுப்பு நுண்ணியதுளை வடிவத்தில் அமைந்தது. இவ்வுறுப்பில் மட்டும் அல்லாமல் உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அமைந்துள்ள குருதி நாளமே இது. சங்கச் சொல்லான புழை என்பதைப் பயன்படுத்தி இதனை நுண்புழை எனலாம்.   நுண்புழை- Capillary நுண்ணிய வேறு உறுப்புகளும் உடலில் உள்ளன. அவற்றைப் பின்வருமாறு குறிக்கலாம் : – நுண்கற்றை-fasciculus நுண்கற்றைவளை-zonafasciculata நுண்குழலி- pit நுண்ணிழை – axon நுண்குழலி- microtuble சூழ்நுண்புரி-peroxisome நுண்ணுட்கரு – Nucleolus நுண் முளை- papilla நுண்துளைமுடிச்சு- glomerulus…