தேடும் பொருள் கைவர  ஏற்றம் தரும் கல்வி  தலை முறைகள் கடந்து  திறமை ஊட்டும் கல்வி                                          இன்று வெறுமை யுற்று  சிறுமையுற்று வீழுதடா மண்ணில்!  சந்தையிலே கூவி விற்கும்  சரக்கு ஆனதடா கல்வி  சிந்தை உறைய வைக்குமளவில்  சிக்கலில் தமிழ்க் கல்வி  நாம்வெந்து நொந்து போனாலும் மீட்க வேண்டும் அதனை!  அறிவு மொழியாய் ஆங்கிலம்  நாட்டில் ஆனதடா மாயையாய்  அம்மா அப்பா எல்லாரும்  ‘மம்மி டாடி’ போதையாய்  தனியார்மயக் கல்வியில் தவிக்குதய்யா…