மருதநாயகம் பார்வையில் பிறமொழி இலக்கியங்களில் தமிழிலக்கியங்களின் தாக்கம்

(தமிழ் ஆய்வின் விடிவெள்ளி பேராசிரியர் ப. மருதநாயகம் 30/ 69  இன் தொடர்ச்சி)