(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 20 : தொடர்ச்சி)

 

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2017, குமரி : படத்தொகுப்பு 21

 

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]