குட்டி அணில்குட்டி! 

 

கிளைதாவிக் குதிக்கின்றாய்!

குட்டி அணில் குட்டி! – நீ

தலைகீழேன் நடக்கின்றாய்?

குட்டி அணில் குட்டி!

 

முதுகின்மேல் மூன்றுவரி!

குட்டி அணில் குட்டி! – நீ

அதைஏனோ சுமக்கின்றாய்?

குட்டி அணில் குட்டி!

 

அடைமழையில் நனைகின்றாய்!

குட்டி அணில் குட்டி! – உன்

குடைவாலைப் பிடிக்கலையோ?

குட்டி அணில் குட்டி!

 

தொடவேண்டும் நானுன்னை!

குட்டி அணில் குட்டி! – தொட

விடுவாயோ சொல்லெனக்கு!

குட்டி அணில் குட்டி!

 

சந்தர் சுப்பிரமணியன்