குவிகம் இணைந்து நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி

முதல் பரிசு உரூ.5000/

இரண்டாம் பரிசு உரூ-3000/

மூன்றாம் பரிசு  உரூ.2000/

கதைகள் வந்து சேரவேண்டிய இறுதி நாள் நவம்பர் 30,2023

அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி !  magazine.kuvikam@gmail.com