கோவை ஞானி – எசு.என்.நாகராசன்

நினைவு இணையக் கருத்தரங்கு

ஆடி 07, 2053 சனி 23.07.2022

மாலை 6.00-7.30  – இரவு 7.30-9.00

ஈரமர்வுகள்

கூட்ட எண்: 864 136 8094

   புகு எண்: 12345

கோவை ஞானி வாழ்வும் பணியும்

மாலை 6.00 – இரவு 7.30

தொடக்க உரை: முத்துக்குமார்

கருத்துரை:

சுப்பிரபாரதி மணியன்

பஞ்சாங்கம்

சோதி மீனா

சவகர்

எசு.என்.நாகராசன் வாழ்வும் பணியும்

இரவு 7.30-9.00

தொடக்க உரை: கண.குறிஞ்சி

கருத்துரை:

தோழர் தியாகு

யமுனா இராசேந்திரன்

பொதிய வெற்பன்

“படிகள்” சிவராமன்