சித்திரை 05, 2047 / ஏப்பிரல் 18, 2016 

காலை 9.30 – மாலை 5.30

திருவெறும்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி

அழை-கொள்கைப்பயிலரங்கம், திருச்சி : azhai+dk_kolgaipayilanrngam

திராவிடர் விடுதலைக்கழகம்