உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம்

International Association of Tamil Research (IATR)

பதினொன்றாம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு,

சிங்கப்பூர், வைகாசி 12-14, 2054 / மே 26-28,2023

ஆராய்ச்சிச் சுருக்கம் வரவேண்டிய நாள் 15.10.2022 ; அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி: academic-committee@11.org

 தெரிவு முடிவு நாள் கார்த்திகை 29, 2053 /15.11.2022 இற்கு முன்னதாக

விரிவுக் கட்டுரை நாள் தை 17, 2054 / 31.01.2023

 கட்டுரையாளர் அனுமதிக் கட்டணம், தங்கும் செலவு, உணவுச் செலவு, மாநாட்டின்போது ஏற்படுகின்ற உள்ளூர்ப் போக்குவரத்துச் செலவு விழாக் குழுவால் ஏற்கப்பெறும்.

முழுமையான விவரங்களைப் பின்வரும் அறிவிக்கையில் காண்க.

குறிப்பு:

மாநாட்டு அறிவிக்கையில்  தெரிவு முடிவு நாள் 15.11.2023 எனத் தவறாக இடம் பெற்றுள்ளது. திருத்திப் படித்துக் கொள்ளவும்.

மாநாட்டு அமைப்பாளர்கள், கலைச்சொற்கள்/சொல்லாக்கம் குறித்தும் ஆய்வுத் தலைப்பில் சேர்க்க வேண்டுகிறோம்.

சிலப்பதிகாரத்தை ஐந்தாம் நூற்றாண்டாகச் சேர்த்துள்ளது பெருந்துவறு. திருத்த வேண்டுகிறோம்.

கிரந்த எழுத்துகளை அகற்ற வேண்டுகிறோம்.