படம் + அலெக்சாண்டர் துபியான்சிகி

தை 20, 2051 / திங்கட்கிழமை / 03.02.2020
மாலை 4.00

ஆசியவியல் நிறுவன வளாகம்

உருசிய நாட்டில் தமிழும் தமிழரும்:
சந்திப்பும் கலந்துரையாடலும்

தலைமை : கென்னடி ஏ.உரோகலேவு (Gennadii A.Rogalev)
உருசிய நாட்டு அறிவியல் பண்பாட்டு மைய இயக்குநர், சென்னை

கலந்துரையாடும் சிறப்பு அழைப்பாளர் : பேரா.அலெக்சாண்டர் துபியான்சிகி(Prof.Alexandar Dubyanskiy)

மிக்க அன்புடன்

சான் சாமுவேல்
இயக்குநர்
ஆசியவியல் நிறுவனம்
செம்மஞ்சேரி