இளங்கோவடிகள் சிலை திறப்பு விழா

முதலாவது அனைத்துலகச் சிலப்பதிகார மாநாடு, 2019

புரட்டாசி 10-12, 2050 – செட்டம்பர்  27, 28, 29, 2019

தமிழ் இலக்கியக் கலை மன்றம் ஆத்திரேலியா