செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம் சார்பில் பின்வரும் விருதுகள் வழங்கப்பெறுகின்றன.

விருதிற்கு விண்ணப்பம் பெறக்

கடைசி நாள்: ஆவணி 15, 2052 / 31.08.2021

தூய தமிழ்ப் பற்றாளர் விருது

நற்றமிழ்ப் பாவலர் விருது

தூய தமிழ் ஊடக விருது

தேவநேயப் பாவாணர் விருது

வீரமாமுனிவர் விருது

விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி அந்தந்த விண்ணப்பங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நேரில் விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

இயக்குநர்,

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித்திட்ட இயக்ககம்,

நகர் நிருவாக அலுவலக வளாகம் முதல் தளம்,

எண்: 75 சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை,

எம்.ஆர்.சி.நகர், சென்னை – 600028.

தொடர்பு எண் : 044-29520509