பரிசு உரூ 1000.00

கதைகள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் ஆவணி 04, 2049 /20.8.2018

கதைகள் சேரவேண்டிய முகவரி:

முனைவர் .தமிழமல்லன்,

தலைவர் தனித்தமிழ் இயக்கம்,

66,மாரியம்மன்கோவில் தெரு, தட்டாஞ்சாவடி,புதுச்சேரி9

 

போட்டிக்கான நெறிமுறைகள்:

  1. நான்கு பக்கங்கள் அளவில் மிகாத குமுகாயக் கதைகளை 2 படிகள் மட்டும்

அனுப்புக.

2.தாளின் ஒரு பக்கம் மட்டும் எழுதுதல் வேண்டும்.தாளின் பின்பக்கத்திலோ

முன்பக்கத்திலோ பெயரோ முகவரியோ முத்திரையோ இருக்கக் கூடாது.

3.கதையின் மேல் தனித்தாளில் எழுதியவர் பெயரையும் கதையின்

பெயரையும் இணைத்து அனுப்புக.

4.ஆங்கிலம்,வடமொழிமுதலிய பிறமொழிச் சொற்களையோ பெயர் களையோ கலக்காமல் தனித்தமிழில் கதைகள் அமைதல் வேண்டும்.

5.கதைக்கேற்ற ஓவியங்களை அனுப்பலாம்.

6.ஒருவர் பல கதைகளை அனுப்பலாம்.

7.கதைகளை நூலாக்கும் உரிமை,பதிப்பிக்கும் உரிமை ஆகியவற்றுக்குத் தனித்தாளில் ஒப்புதல் தருக.

கதைகள் 12.9.2018 வெல்லும்தூயதமிழ் மாதஇதழில் தொகுப்பாக வெளியிடப்படும்.

விரும்பும் அன்பர்கள் 20.00 உருவாஅனுப்புக.

தனித்தொகுப்பாகவும் வெளியிட முயல்வோம். அதன் முழு உரிமை இயக்கத்

தலைவர்க்கு உரியதாகும்..

1.முதற்பரிசு உரூ 500.00

 2.இரண்டாம் பரிசு உரூ 300.00

3.மூன்றாம் பரிசு உரூ 200