வ.உ.சி ஆய்வு வட்டம் நடத்தும்

கட்டுரைப் போட்டி

பரிசுத்தொகை (மூவருக்கு) ஐயாயிரம் உரூபாய்

முதல் பிரிவின் தலைப்பு:

வ.உ.சியும் இந்திய விடுதலையும்

இரண்டாம் பிரிவின் தலைப்புகள்:

வ.உ.சி.யின் தமிழ்த்தொண்டு

வ.உ.சியும் மொழி பெயர்ப்பும்

மூன்றாம் பிரிவின் தலைப்புகள்:

வ.உ.சி.யின் சுதேசியக் கொள்கை

வ.உ.சி.யும் தொழிலாளர் இயக்கமும்

வ.உ.சி.யின்அரசியல் பெருஞ்சொல்

கட்டுரை அனுப்ப இறுதி நாள்:

சித்திரை 17, 2052 / 30.04.2021

பிறவற்றை அறிக்கையில் காண்க.