கொழும்பு, கண்டி, நுவரேலியா தமிழ்ப்பயணம்

வைகாசி 10 – 15, 2050

24.05.2019 முதல் 29.05.2019 வரை

கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கம்

உயர்கல்வி வழி காட்டும் பயிலரங்கம்
முத்தமிழ் ஆய்வு மாநாடு
புத்தகக் கண்காட்சி
திருவையாறு தமிழ் ஐயா கல்விக் கழகம்