அமரர் செம்பியன் செல்வன் நினைவுச் சிறுகதைப்போட்டி 2016

 

முடிவு நாள் : பங்குனி 17, 2048  மார்ச்சு 30, 2017

படைப்புகள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :

 ஞானம், கிளை அலுவலகம், எண் 38,

46 ஆவது ஒழுங்கை, கொழும்பு 06.