தமிழே விழி!                                                                               தமிழா விழி!க்குண செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது

வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்   (திருவள்ளுவர், திருக்குறள் – ௪௱௰உ – 412)

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

தலைமை: இலக்குவனார்திருவள்ளுவன்