தமிழே விழி !                                                                         தமிழா விழி  !

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 13

சாமவேதம் செவ்விலக்கியத் தகுதியுடையதன்று!

கார்த்திகை 12, 2052 ஞாயிறு 28.11.2021  காலை 10.00

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி சி.வானிலா

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

புலவர் அ. துரையரசி

‘கொள்கை மறவர்’ கடவூர் மணிமாறன்

நன்றியுரை : செல்வி து.அழகுதரணி

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

 அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்