வ.உ.சிதம்பரனார், மறைமலையடிகள், சி.இலக்குவனார்

புகழ் போற்றும் விழா:

புரட்டாசி 04, 2047 / செட்டம்பர் 20, 2016

மாலை 6.00 – இரவு 9.00

இலக்கிய-இலக்கணத் தொடர் கருத்தரங்கம்

ஆடற்கலையரங்கம்
பேச்சுக்கலைப் பயிற்சி யரங்கம்
பரிசுவழங்கிப் பாராட்டரங்கம்

அழை-இலக்கியவளர்ச்சிக்கழகம்,தொடர் 79-ப.1 ; azhai_ilava-ka-va-u-si-_maraimalai_ilakkuvanar01 அழை-இலக்கியவளர்ச்சிக்கழகம்,தொடர் 79-ப.2 ;azhai_ilava-ka-va-u-si-_maraimalai_ilakkuvanar02

எண்கண்மணி