புரட்டாசி 17, 2051 சனி 03.10.2020 முற்பகல் 11.00
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை

இணையத் தமிழ்க்கூடல் – 20

கூடலுரை : இங்கிலாந்தில் தமிழ் இலக்கியமும் நுண்கலைகளும் :
திரு வவுனியூர் இரா.உதயணன், இலண்டன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y39cvkch

இணைப்பு
https://tinyurl.com/yxm3hu8w

பின்னூட்டப் படிவம்
https://tinyurl.com/y6byvlq8