ஆடி 31, 2051 / 15.08.2020 சனி

காலை 10.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை

 இணையத் தமிழ்க்கூடல் 13

கூடலுரை : முனைவர் மீனா சுந்தர்

‘முத்தொள்ளாயிரம் காட்டும் தமிழர் வாழ்வியல்’

தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y632qkk3

இணைப்பு

https://tinyurl.com/ybkpa3oj

பின்னூட்டப்படிவம்

https://tinyurl.com/y3vd6vj9