சிலப்பதிகாரத் தொடர் சொற்பொழிவு – 4

தை 11, 2050 வெள்ளி 25.01.2019

மாலை 5.00 முதல் இரவு 8.00 வரை

தெற்குத் துகார் கட்டடம், இந்துசுதான் அரங்கம்,

5ஆவது தளம், 149, கிரீம்சு சாலை,

சென்னை 600 006

(ஆயிரம் விளக்கு – காவல் நிலையம் எதிரில்)

அமிழ்தத்தமிழ் ஆய்வரங்கம்,

கலசலிங்கம்-ஆனந்தம் சேவா சங்கம்