உலகத்தமிழ்ச்சங்கம்,மதுரை

மார்கழி 07, 2051 செவ்வாய் 22.12.2020

முற்பகல் 11.00

உலகத்தமிழ்ச்சங்கப் பெருந்திட்ட வளாகம், மதுரை

கூடலுரை :

‘திருக்குறளும் திருவள்ளுவமாலையும்’ : முனைவர் மு. அருணகிரி

‘புதுநெறி காட்டிய புலவன்’ :

முனைவர் கோ.இரேவதி சுப்புலட்சுமி