வைகாசி 13, 2048 மே 27, 2017

மாநிலத் தமிழ்ச்சங்கம்,  பாளையங்கோட்டை

 

தலைவர் – நல்லாசிரியர் புலவர் வை. இராமசாமி

முன்னிலை –  தமிழ்மாமணி பேரா.முனைவர் வளன் அரசு

 பொழிஞர்: தேசிய நல்லாசிரியர் முனைவர் சு.செல்லப்பா

                             பொருள் : நீரினும் நன்றதன் காப்பு

உலகத்திருக்குறள் தகவல் மையம்