ஆவணி 31, 2018 ஞாயிறு 16.09.2018

மாலை 5.00

மணியம்மை பள்ளி, வடக்குமாசி வீதி, மதுரை

திருக்குறள் வாழ்வியல் விளக்க வுரை 

6 தொகுதிகள் வெளியீடு

தலைமை: பி.வரதராசன்

முனைவர்: சு. இராமர்

மூதறிஞர் இரா.இளங்குமரன்

புரட்சிக்கவிஞர் மன்றம், மதுரை