சித்திரை 18, 2017 /  மே 01, 2016

அழை-திருக்குறள் திருவிழா01 :azhai_thirukkuralthiruvizhaa+1 அழை-திருக்குறள் திருவிழா02 :azhai_thirukkuralthiruvizhaa+2
[பி.கு.  பல அழைப்பிதழ்களில் நாளும் இடமும் தெளிவாக இருப்பதில்லை. அழைப்பிதழைச் சற்றுப் பெரியதாக அடித்திருந்தால் விவரங்கள் தெளிவாக இருக்குமே!]