மின்மினி + செல்லம் நிலையம்
முப்பெருவிழா

கார்முகிலோன் துளிப்பா விருது

பாரதி துளிப்பா விருது

பாரதி, பாசோ கவிமன்றம்

ஆடி 11 , 2045 / சூலை 27, 2014 ஞாயிறு மாலை 5.15 மணி

இரானடே நூலக அரங்கம், சென்னை 600 004

hykooinvitation