சித்திரை 07, 2048 வியாழன் ஏப்பிரல் 20, 2017
மாலை 6.30
பாரதிய வித்தியாபவன் சிற்றரங்கம், சென்னை 600 004

பாரதிச் செம்மல் விருது பெறுநர்:  திருப்பூர் கிருட்டிணன்

சிறப்புரை:  க.வி.வேங்கடபதி,

மேனாள் மத்திய அமைச்சர்

 

 

பாரதியார் சங்கம்
கிருட்டிணா இனிப்பகம்
பாரதிய வித்தியா பவன்