தை 13, 2050 / ஞாயிறு / சனவரி 27, 2019
புதுவைத் தமிழ்ச்சங்கம்

 
இராவணகாவியத் தொடர்சொற்பொழிவு-17
பொழிவாளர்:  முனைவர் க.தமிழமல்லன்

பகுத்தறிவாளர்கழகம், 
புதுவை-தமிழ்நாடு