தை 15, 2047 / சனவரி 29, 2016 முதல்

 தை 24, 2047 / பிப்பிரவரி 7 வரை

அழை-புத்தகத்திருவிழா,திருப்பூர் - azhai_puthakathiruvizhaa_thiruppur