உலகத் திருக்குறள் மையம்

எதிர்காலத் திருக்குறள் எழுச்சி விழா

ஏழு நூல்களின் வெளியீடு

திருக்குறள் புலவர் தி.வெ.வியலட்சுமியின்

‘ஒரு வரியுள் வள்ளுவம்’, ‘திருக்குறள்அலைகள்’

 திருக்குறள் தேனீ  வெ.அரங்கராசன்

‘திருக்குறள் விருந்தும் நகைச்சுவை விருந்தும்’

நூல் வெளியீடு

azhai_thirukkural_nuul_visalakkumi01 azhai_thirukkural_nuul_visalakkumi02 azhai_thirukkural_nuul_visalakkumi03

ve.arangarasan