(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 106-110 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 111-115

111. Abjectionஇழிநிலை  

இழிதகவு  

இழிதகையான நிலைமையக் குறிப்பது   இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாட்டில் புறக்கணிப்பு என்னும் கருத்தாக்கத்தையும் இது குறிக்கும்.
112. Abjure  கைவிடு  

விட்டொழி  

முற்றோக ஒழித்தல்

ஆணையிட்டொழி; (சத்தியஞ்செய்து விட்டொழி)

ஏற்கெனவே மேற்கொண்ட சூளுரை அல்லது உறுதிமொழியைக் கைவிடுதல்.

கொள்கைக் கடப்பாட்டினைக் கைவிடுவதையும் குறிக்கும்.   ஆணையிட்டொழி (சத்தியத்தை விட்டொழி) என்னும் பொருளடைய abiūrō என்னும் இலத்தீன் சொல்லில் இருந்து  Abjure உருவானது. இந்திய யாப்புரை, பிரிவு 51 (அ)
113. Abkariமதுத்தொழில்

போதையூட்டும் மதுபானங்கள் அல்லது போதைப்பொருட்களின் உற்பத்தி அல்லது விற்பனையைக் குறிக்கிறது.
114. Ablationஅகற்றுதல்  

உடலின் ஒரு பகுதியை அல்லது மெய்ம்மியை(tissue) அல்லது இதன் செயல்பாட்டை அகற்றுவது அல்லது அழித்தலைக் குறிக்கும்.  

புவியியலில் சூரியன், காற்று, மழையின் செயல்பாடடால், பனி அல்லது பாறையின் ஒரு பகுதி இழப்பைக் குறிக்கும்.   ஆட்சித்துறையில் பணியகற்றைத்தையும் குறிக்கப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
115. Ablazeஎரிதல்   ஒளிவீச்சு     கொழுந்து விட்டு எரிவதையும் ஒளிமையத்தையும் குறிக்கிறது.

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்