(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 111-115 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 116-120

116. Ableவல்லமையுள்ள  

ஒரு செயலைச் செய்வதற்குரிய அல்லது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குரிய ஆற்றல் அல்லது திறன் அல்லது போதுமான வளங்களைக் கொண்டிருத்தல்.  

ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்குரிய போதுமான வளங்களையும் அதிகாரங்களையும் கொண்டிருத்தல்.
117. Able bodiedவல்லமையர்  

உடல் திறனாளர் என நேர் பொருளாக இருந்தாலும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் வலிமையானவரையே குறிக்கும்.  

உடல், உள்ள வலிமை என்பது, ஒரு வேலையைச் செய்து அல்லது தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவாய் ஈட்டுவது.  

வாழ்வுப்படி/பிரிந்துறை உதவி என அழைக்கப்பெறும் துணைமைத் தொகையைச் செலுத்தும் திறனையும்  குழந்தைக்கு ஆதரவாக இருக்க இயலுவதையும் குறிப்பது.  

ஒருவர் மக்களிடையே இயல்பாகச் செயல்படுகிறார், உடல் ஊனமோ மன ஊனமோ அவருக்கு இல்லை என்பதையே வல்லமையாளர் / உடல் திறன் உடையவர் என்பது குறிக்கிறது.
118. ABLPL  மு.பி.வி.  

முன்பிணை விண்ணப்பம்  

கைது செய்யப்படுவதை எதிர்நோக்கி அதைனத் தடுக்கும் முகமாக அளிக்கும் அனைத்துப் பிணை விண்ணப்பங்களும் இதில் அடங்கும். இதனால் எதிர்நோக்குப் பிணை விண்ணப்பம் என்றும் அழைப்பர்.  

கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பே பிணைக்கு விண்ணப்பிப்பதால் முன் பிணை விண்ணப்பம் எனப்படுகிறது.
119. Ablushநாணமுறல்   எ.கா.புகழ்ச்சியுரைகள் அவரை நாணமுறச் செய்தன.
120. Ablyதிறம்பட  

செயலாற்றல் கொண்டு திறம்படச் செய்தல்.

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்