(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 51-60 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 61-70

61. abate in equal proportionசம விகிதத்தில் குறைப்பு  

பங்குகளை முழுமையாகச் செலுத்த இறந்தவர் சொத்துகள் போதுமானவையாக இல்லாவிட்டால் அச்சொத்தின் பயனாளர்களிடம் சரிவிகிதமாகப் பகிர்ந்து குறைத்தல் என்பது போன்று இழப்புகளைச் சரி விகிதத்தில் குறைத்தல்  

மாகாண மாநகர நொடிப்புச் சட்டம் பிரிவு 49.2.
62. Abatement      தணிவு  

அறவு   தள்ளுபடி, விலக்கிவை   நூப்பு, அற்றுப்போதல், குறைப்பு செயலுறுத்தாணையை (ரிட்) அல்லது வழக்கு நடவடிக்கையை நீக்குதல் , தொல்லையை நிறுத்துதல்.

  திரும்பச்செலுத்தப் போதுமான பணம் இல்லாத பொழுது கடனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுகளை விகிதமுறையில் குறைத்தல்

போதுமான பணம் இல்லாதபொழுது விருப்பாவணத்தில் குறிப்பிட்ட தொகையை விகித முறையில் குறைத்தல்.  

“நீரற வறியாக் கரகத்து” (பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார், புறநானூறு 1:12) என்ற அடியில் அறவு என்னும் சொல் நீங்குதல் என்னும் பொருளில் வந்துள்ளது.  

காண்க: Abate
63. Abatement By reason of deathமரணத்தால் தள்ளுபடி  

  குற்றவியல் வழக்கில் குற்றஞ்சாடடப்பட்டவர் இறந்தபின், வழக்கைத் தொடருவது பயனற்றதாகவும் பொருளற்றதாகவும் ஆவதால், வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.   ஆனால், உரிமை வழக்கில் ஒரு தரப்பினர் இறந்து விட்டால், வழக்கு தொடர்வதற்குரிய உரிமை நீடிப்பின், இறந்தவரின் மரபுரிமையர் அல்லது சட்டச் சார்பாளர் வழக்கினைத் தொடர்ந்து நடத்தலாம்.
64. Abatement of appealமேல்முறையீடு முற்றாதல்  

மேல்முறையீடு அற்றுப்போதல்‌  

மேல்முறையீட்டை வழக்கு உசாவல் முதலான தொடர் நடவடிக்கை யின்றி முடித்து வைத்தல்.  

குற்ற நடைமுறைச்சட்டப் பிரிவு 394 இல் பிரிவு 377 அல்லது பிரிவு 378 இன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு மேல் முறையீடும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் மரணத்தில் முற்றாக்கப்படும் என்கிறது.
65. Abatement of chargesகட்டணக் குறைப்பு;

கட்டணத் தள்ளுபடி; செலவுக் குறைப்பு  

2. குற்றச் சாட்டுகள் அற்றுப்போதல்; குற்றச் சாட்டுகள் முற்றாதல்; குற்றச்சாட்டுகளைத் தள்ளுபடி செய்தல்.

அறிமுகம்,தொடக்க நாள்,ஆண்டு விழா, காலமுறை ஆண்டு விழா முதலிய சிறப்பு நேர்வின் பொருட்டும் தேங்கிய பொருள்களை விற்பதற்கு அல்லது கூடுதல் விற்பனைக்கு என விளம்பரத்திற்காகவும் கட்டணக் குறைப்பு தரப்படுகின்றது.  

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் இறந்த பின் அல்லது முற்றிலும் பொய்வழக்கு என அறிந்த பின் வழக்கில் குற்றச்சாட்டு(கள்) அற்றுப்போனதாக அறிவிக்கப் பெறும்.
66. abatement of nuisance  தொல்லை அகற்றல்  

தொல்லை குறைப்பு   தொல்லையாகக் கண்டறியப்பட்ட ஒன்றை, நீக்குதல் அல்லது அகற்றுதல் அல்லது அழித்தல் அல்லது களைதல்.   இத்தகைய செயல் அமைதியான முறையிலும் வீண் கேடிழைக்காதவகையிலும் இருக்க வேண்டும்.
67. abatement of suitவழக்கறவு; வழக்கறுதல்‌   வழக்கில்லாமை  

குற்றச்சாட்டு(கள்) அற்றுப்போன நேர்வில் வழக்கு அற்றுப்போகிறது.  

வழக்கில் முதன்மைத் தரப்பார் இறந்துபோவதால் அவ்வழக்கு  அற்றுப் போகும்.
68. abatement of taxesவரிக் குறைப்பு  

வரி செலுத்துபவர் செலுத்த வேண்டிய வரித்தொகையில் மேற்கொள்ளப்படும் குறைப்பு.
69. Abator / Abater  களையுநர்  

தொல்லையைக் குறைக்கும் ஒன்று, குறைக்கும் ஓராள் அல்லது பொருள்; ஒரு குடியிருப்பில் குறையும் ஒன்று
70. Abbotமடத் தலைவர்  

மடத்தின் தலைவர்   திருமடத்தந்தை, திருமட முதல்வர், குருமடத்து முதல்வர் என்றும் குறிக்கப் பெறுகிறார்.

மடத்தலைவர் என்றால் அறியாமை மிக்கத் தலைவர் என்று வேடிக்கையாகக் கூறினாலும் அது பொருளன்று. நகைச்சுவையாக ஒன்றைக் கூறுவார்கள். ஒரு சமயத் தலைவர் மற்றொரு சமயத்தலைவரைச் சந்திக்கச் சென்றாராம். அறிவில் ஆதவன்(சூரியன்) எனச்சொல்வதுபோல் வாருங்கள் அறிவில்லாதவனே என்றாராம். தன்னை அறிவில்லாதவன் எனக் கூறுவதால், அவரும் உடன் வணக்கம் மடத்தலைவரே என்றாராம். மடையர்களின் தலைவர் என்று கூறினாலும் மடத்தின் தலைவர் என்பதாகச் சொன்னதாகச் சமாளிக்கலாம் அல்லவா?

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்