(சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 61-70 : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 71-80

71. Abbreviateசுருக்கு  

நூல் முதலிய எதையும் சுருக்குதல், எனினும் குறிப்பாக ஒரு தொடரைச் சுருக்கித் தலைப்பெழுத்துச் சொற்களால் குறிப்பிடல்.திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்பதைத் தி.ஆ. எனக் குறிப்பிடல்போல்.  

காண்க: Abbreviation
72. Abbreviation          குறுக்கம்  
குறியீடு
சுருக்கக் குறியீடு
குறுங்குறி
குறிப்பெழுத்து
சொல்குறுக்கம்
சுருக்கீடு  
ஒரு சொல் அல்லது தொடரின் சுருக்கம்.
திருவள்ளுவருக்குப் பின் என்பதைத் தி.பி.என்பதுபோல் இந்தியத் தண்டிப்புச் சட்டம் என்பதை இ.த.ச. என்பதுபோல் பெரும்பாலும் எழுத்துகளின் சேர்க்கையாக இருக்கலாம்.   சொல்லின் முதல் எழுத்தாகவும் அல்லது பகுதி எழுத்துகளாகவும் இருக்கலாம். சான்றாக மருத்துவர் என்பதை மரு. என்றும் பொறியாளர் என்பதைப் பொறி. என்றும் சுருக்கிக் கூறுவது. ஆங்கில எடுத்துக்காட்டாகக் கூற வேண்டுமென்றால் abbreviation என்னும் சொல்லே,abbr., abbrv.,  abbrev. என்று குறுக்கப்படுவதைக் கூறலாம்.  

சுருக்கம் என்னும் பொருள் கொண்ட brevis என்னும் இலத்தீன் சொல்லில் இருந்து உருவானதே abbreviation.   பிரிவு 98 , இந்தியச்சான்று சட்டம்
73. Abdicateகைவிடு

துற, நீக்கு (வி.)  

காண்க: Abdication
74. Abdication  துறத்தல் (வி.)    

உரிமைத் துறப்பு           பதவி துறத்தல்      ஆட்சித்துறப்பு
கைவிடு, துற, நீக்கு

பதவி அல்லது பொறுப்பைத் துறத்தலைக் குறிக்கிறது.   இறையாண்மை மிக்க ஆட்சித்தலைமையை – அரியாசனத்தை வேண்டாம் என உதறித் தள்ளுவதைக் குறிக்கிறது.  

ஒருவர் அல்லது அரசின் கிளை அலுவலகம், சட்டப்படிக் கொண்டுள்ள தமக்குரிய உரிமைகள், நம்பிக்கை, இறையாண்மை, கடமைகள், நயப்புரிமைகள், முன்னுரிமைகள் முதலியவற்றை விட்டுவிடல் அல்லது கைவிடல்.  

ஓர் அதிகாரி, தன் அலுவலகத்தின் சலுகைகள், முன்னுரிமைகள், வாய்ப்பு வசதிகளைக் கைவிடுவதையும் குறிக்கிறது.

அரசோ அதிகாரியோ பொறுப்புகள் அல்லது கடமைகளை நிறைவேற்றத் தவறுவதைக் குறிக்கவும் இதனைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.   

உரிமைத் துறப்பு என்பது. தமிழ்த்தேசியப் பெரும்புலவர் இளங்கோ அடிகள், ஆட்சித் துறப்பிற்காக இல்வாழ்க்கையையே துறந்து துறவியானது போன்றது.

பதவித் துறப்பு என்பது பெருந்தலைவர் காமராசர் மூத்த தலைவர்கள் கட்சியில் கருத்து செலுத்துவதற்காக ஆட்சிப்பொறுப்புகளைத் துறக்க வேண்டும் எனக் கூறி முன் எடுத்துக்காட்டாகத் தமிழ்நாட்டு  முதல்வர் பதவியைத் துறந்தது போன்றது.  

abdicātiō என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் துறவு.
75. Abdomenஅடி வயிறு  

அகடு,   நடுவிடம், உள்ளிடம் எனவும் பொருள்கள்.  

வாயின் இறுதிப்பகுதி வயிறு எனப்படுகிறது.  

வயிறு என்பது பாலூட்டிகளின் உடலில் நெஞ்சிற்கும், இடுப்பிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியாகவும், கணுக்காலிகள் போன்ற முதுகெலும்பிலிகளில் உடலின் முடிவுப் பகுதியில் நெஞ்சுப் பகுதிக்கு (thorax) அல்லது தலைநெஞ்சுப் பகுதிக்குப் (cephalothorax) பின்னாகக் காணப்படும் துண்டங்களாலான பகுதியையும் குறிக்கும்(விக்கிபீடியா).
76. Abductஆட்கடத்து  

காண்க: Abduction  
77. Abducting and kidnapping  வன்னகற்றலும் கடத்திச் செல்லலும்  

காண்க: Abduction  

இளவரை அல்லது மனநலமற்றவரைச் சட்டபூர்வப்  பாதுகாவலரிடமிருந்து பறிப்பது அல்லது இந்திய எல்லைக்கு அப்பால் அழைத்துச் செல்வது கடத்தல்(kidnapping) எனப்படுகிறது.   இந்திய எல்லைக்கு அப்பால் அழைத்துச் செல்வது எனச் சட்ட விளக்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவிற்குள் கடத்திச் சென்றால் கடத்தல் ஆகாதா? பாதுகாவலர் பாதுகாப்பிலிருந்து உரிய இசைவின்றியும் நெறிமுறையின்றியும் வேற்றிடம் அழைத்துச் செல்வது கடத்தல் என்பதே சரியாக உள்ளது.   ஆதலின் கடத்தல் என்பதை , இ.த.ச. பிரிவு 359இன்படி , இந்திய எல்லைக்கு வெளியே கடத்திச் செல்லுதல், இந்தியாவிற்குள் பாதுகாவலரின் பாதுகாப்பிலிருந்து கடததிச் செல்லுதல் என இருவகையாகக் கூறுவதே சரியாகும்.  

வலிமையைப் பயன்படுத்தி, அல்லது வஞ்சக வழியில் கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு செல்லலே வன்னகற்றல் (Abduction)எனப்படுகிறது.  

Abduction, Kidnapping என இரண்டையுமே கடத்தல் என்பதால் வேறுபடுத்த வேண்டியுள்ளது. Abduction என்பதை ஆட்கடத்தல் என்றால் Kidnapping  என்பதைப் பொருள்கடத்தல் என்று மட்டுமே பொருள் கொள்ள நேரிடும்.  எனவே, Abduction என்பதை வன்னகற்றல் எனலாம்.
78. Abduction  வன்னகற்றல்  

வன்முறையில் கடத்துதல் கடத்திச் செல்லுதல் ; வலக்காரமாக/பலவந்தமாக/(பலாத்துகாரமாக) எடுத்துச் செல்லுதல்;  பிரித்தெடுத்தல்                    

     ஆண்/பெண்/சிறுவன்/சிறுமி  என ஒருவரை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவரை அவர் அல்லது அவர்கள் இருக்கும் அல்லது விரும்பும் இடத்திலிருந்து வேறிடத்திற்குக் கட்டாயமாக அழைத்துச் செல்வது, வன்முறை, அச்சுறுத்தல், ஏமாற்றுதல் மூலம் இடம் பெயர வைப்பது கடத்தலாகும்.

ஒருவர் தப்பியோடுவதையோ அவரைப் பிறர் மீட்பதையோ தடுப்பதற்காக அவரைக் கட்டுப்படுத்துவது, மறைப்பது முதலியனவும் கடத்தலின் ஒரு பகுதியே.   ஒருவரை அல்லது பலரை அல்லது கூட்டத்தினரை அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே அடைத்து வைத்து அவர்கள் தொடர்பானவர்கள் அல்லது அரசிடம் மிரட்டி பணம் அல்லது ஆதாயத்தைக் கேட்பதும் கடத்தலே.  

abduco  என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் அப்பால் கொண்டு செல்லல்.( ab =அப்பால், duco = கொண்டு செல்லல்)
இருக்கும் இடத்திலிருந்து கடத்துவதன் மூலம் அப்பால் கொண்டு செல்வதால் இவ்வாறு குறிப்பிட்டனர்.

அகற்றல் என்றால் ஒருவரை நீங்கச்செய்தல். வன்னகற்றல் என்றால் வன்முறையைப் பயன்படுத்தி மேலே கூறியவாறு உரிய இடத்திலிருந்து வேறிடத்திற்குக் கொண்டு செல்லுதல் எனப்பொருளாகிறது.  

காண்க: Abducting and kidnapping
79. abet          தூண்டுதல்

தூண்டுநர், உடந்தையர், உடந்தையாயிரு; தூண்டிவிடு; ஒத்தாசைபுரி; தீயசெயலுக்குத் துணை புரிதல் /ஆதரவளித்தல்,

தெரிந்தே, உதவி, ஊக்கம், வேண்டுமென்றே,  

உடந்தை(குழந்தைத் திருமணத் தடைச் சட்டம், 2006 பிரிவு 10  குழந்தைத்திருமண உடந்தையாளருக்கான தண்டனையைக் கூறுகிறது)
ஆதரவு, தீவிரமாக  
குற்றச் செயலுக்கு அல்லது குற்றம் புரிவோர்க்குத்  துணைபுரிதலை அல்லது ஊக்கப்படுத்தலை அல்லது தூண்டுதலைக் குறிக்கிறது. எனவே குற்றஞ்செய்யத் தூண்டி விடுபவர் அல்லது குற்றத் தூண்டிவிடுநர் எனலாம்.  

பழம் பிரெஞ்சு, தொல் செருமன் முதலான வெவ்வேறு மொழிகளில் இடம் பெற்று இடைக்கால ஆங்கிலத்தில் இடம் பெற்ற சொல்.
80.Abetment      உடந்தையாயிருத்தல்  

தூண்டுகை; உடந்தை; ஒத்தாசை ;  தீச் செயலுக்கு உதவுதல் ஆதரவளித்தல்
குற்ற உடந்தை   ஒன்றைச் செய்யுமாறு மற்றொருவரைத் தூண்டுதல். செயல் அல்லது சட்டமுரண் செய்யாமை நேரும் வகையில் மற்றொருவருடன் அல்லது பலருடன் சதி செய்தல். செயலால் அல்லது சட்ட முரணான செய்யாமையால் குற்றச் செயலுக்கு உள்நோக்குடன்  உதவுதல்   தூண்டுதல்
[ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988 இல் பிரிவு 3(1).(ஆ)]

குற்ற உடந்தை
[கொத்தடிமைத் தொழிலாளர் முறை (அழித்தல்) சட்டம் 1976 பிரிவு 20 ](S. 20 BLS(A)A, 1976) [1985 ஆம் ஆண்டின் போதை மருந்துகள் – மனநோய்ப் பொருள்கள் சட்டப் பிரிவு 29]

உடந்தையாயிருத்தல்
(போதை மருந்துகள் – மனநோய்ப் பொருள்கள் சட்டம் 1987 பிரிவு 4/ S.4 M.N. the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987)

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்