(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் 181-185: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம்  186-190

186. Absence, leave of  வாராததிற்கான அனுமதி  
வராமைக்கான இசைவு  

வர வேண்டிய நேர்வில் உரியவர்களிடம் முன் இசைவு பெற்று வராமையைக் குறிப்பிடுகிறது.
187. Absentஇராத

வந்திராத, இல்லாத  

காண்க: absence   Present என்பது நேர்வந்திருத்தல்/நேர் வருகை எனவே, Absent   என்பது நேர் வராமை.
188. Absent mindedகவனக்குறைவான  

மறதியான

நினைவற்ற
189. Absent on leaveவிடுப்பில் வராமை  

தற்செயல் விடுப்பு, மருத்துவ விடுப்பு, ஈட்டிய விடுப்பு போன்ற முறையான இசைவு பெற்று விடுப்பில் சென்றிருத்தல்.
190.
Absente reo
எதிர்வாதி வராமை    

சாட்டாளி(accused) வராமை,

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் வராமை, குற்றவாளி வராமை,
(பிரதிவாதி வராதிருத்தல்‌ – பிரதிவாதி தமிழ்ச்சொல்லன்று)  

இலத்தீன் தொடர்

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்