(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்-131-135 – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம் 136-140

136. Abort  கருச்சிதைவுறு  

கருக்குலைதல், இடைமுறி, இடையழி, கருச்சிதை, கருப்பங்கரைதல், கருச் சிதைதல், காய்விழுதல், கருச் சிதைந்துவிழுதல், சிதை, செயன்முறி, செயல்முறிப்பு .  இவற்றுள் கரு தொடர்பில்லாத சொற்கள் பொதுவான முறிவுகளைக் குறிப்பன.  

abortus என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் கருச்சிதைவு. இதிலிருந்து abort > abortion   உருவாயின.
137. Aborticideகருக்கொலை  
தானாகவே கருவைக் குழந்தையாக வளரவிடாமல் அழிப்பது/கொல்லுவது கருக்கொலை.
138. Abortion  கருச்சிதைவு;
கருச்சிதைப்பு
கருக்கலைப்பு   வளர்ச்சித் தடை ; வளர்ச்சி தடைப்பட்ட பொருள் ; உருக்கோணல் .          
கரு வளர்ச்சியடையும் முன்னரே இயற்கையில், முன்முதிர்வு நிலையில் குலைதல் அல்லது சிதைதலைக் கருச்சிதைவு என்கிறோம். நாமாக மேற்கொள்ளும் கருச்சிதைப்பைக் கருக்கலைப்பு என்கிறோம். ஆனால் பெரும்பாலான பிற மொழியினர் இரண்டையும் ஒன்றாகவே குறிப்பிடுகின்றனர்.  
காண்க: Aborticide- கருக்கொலை
139. abortionistகருக்கலைப்பர்  
கரு முதிர்ந்து குழந்தை பிறப்பதைத் தடுக்கும் வகையில் கருவை கருவறையிலேயே – கருப்பையிலேயே சிதைத்து அகற்றுபவர்.    

எசுப்பானிய மொழியில் abortista  என்றால் கருக்கலைப்பு ஆதரவாளர் என்று பொருள். இதிலிருந்து abortionist உருவானது.
140. Abortiveசிதைவுற்ற
நிறைவுபெறாத முற்றுப்பெறாத  
கைவிடப்பட்ட கிளர்ச்சி, முற்றுப்பெறாத திட்டம், முழுமையற்ற வளர்ச்சி போன்ற  நிறைவேறாத செயல்பாடுகளைக் குறிக்கிறது.

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்