(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்:136-140 – தொடர்ச்சி)

சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் : 141-145

141. Abortive trial  கைவிடப்பட்ட உசாவல்
விசாரணை    முடிவு எட்டப்படாத  உசாவல் / விசாரணை  
சில காரணங்களுக்காக விசாரணை முழுமையுறாத, தீர்ப்பளிப்பதற்கு முன் முடிக்கப்படுகிற உசாவல்/விசாரணை  
142. Aboundமிகுந்திரு
நிரம்பியிரு பொங்கு மல்கு  
மிகுதியான எண்ணிக்கையில் அல்லது பேரளவிலான அளவில் உள்ளனவற்றைக் குறிப்பது.
143. Aboutபற்றி  
குறித்து
இங்குங்குமாய், சுற்றி, ஏறத்தாழ, கிட்டத்தட்ட. கப்பலின் போக்கினை எதிர்ப்புறமாகத் திருப்புதல்   எ.கா. இவ்வழக்கு மகளிர் நலம் பற்றியது. இம்முறையீடு சிறார் நலம் குறித்தது. கிட்டத்தட்ட/ஏறத்தாழ நூறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
144. About that dateஅந்த நாளைப் பற்றி  
முதலில் குற்றம் நிகழ்ந்ததாகவோ வேறு எதன்காரணமாகவோ சொல்லப்படும் நாள் குறித்துப் பின்னர்த் தெரிவிக்கையில் அந்தநாள் குறித்த கருத்தை அல்லது வாதுரையைத் தெரிவித்தல்.
145. About to make, a complaint, he isஅவர் முறையிட இருக்கிறார்  
ஒரு தவறு அல்லது முறைகேடு அல்லது குற்றம் நேர்ந்த பொழுது அது குறித்து வழக்கு மன்றத்தில் அல்லது உரிய தக்க அதிகார மன்றத்தில் முறையிடப் போகிறார்.  

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்