( தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 581-584 தொடர்ச்சி)

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம் 585- 596

(சொல், மொழிமாற்றம் பெற்ற சுவடுகளை அடையாளங் காட்டும் சுரதாவின் அரிய தொகுப்பு. கி.பி. 1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழி மாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்) தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழி மாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

585. பிரமாணம்    –           உறுதி

586. சிருட்டித்தல் –           பிறப்பித்தல்

587. நியதி   –           கட்டளை

588. பரிவாரம்       –           சூழ இருப்பவர்

589. பந்தம்  –           கட்டு

590. சாதனம்          –           வழி

591. லட்சியம்        –           குறி

592. உபாயம்         –           வழி

593. சகாயம்           –           உதவி

594. சகித்தல்         –           பொறுத்தல்

595. சனனம்           –           பிறப்பு

596. வயோதிகம்  –           முதுமை

நூல்   :           சீவகாருணிய ஒழுக்கம் (1927)

நூலாசிரியர்         :           சிதம்பரம் இராமலிங்க சுவாமிகள்

பதிப்பாசிரியர்    :           மணி. திருநாவுக்கரசு முதலியார்

(சென்னைப் பச்சையப்பன் கல்லூரித் தமிழாசிரியர்)

(தொடரும்)

உவமைக்கவிஞர் சுரதா

தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்