(சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 941- 948 – தொடர்ச்சி)

சுரதாவின் தொகுப்பில் தமிழ்ச் சொல்லாக்கம்: 949-968

(கி.பி.1857 முதல் 1953 வரை வெளிப்பட்ட மொழிமாற்றச் சொற்களைத் (தம் பார்வையில் பட்டவற்றைத்)தேடித் தந்துள்ளார். 238 நூல்களும் 200 நூலாசிரியர்களும் பட்டியலாய்த் தரப்பட்டுள்ளன. மொழிமாற்றச் சொல்லும், சொல் இடம் பெற்ற பகுதியும் நூலும் தரப்பட்டுள்ளன.)

 1. பேடின் – வளர்பிறை
 2. லாங் அல்லது சுலோ பேடின் – நீள் வளர் பிறை
 3. பேடவுட் – தேய்பிறை
 4. லாங் பேடவுட் – நீள தேய்பிறை
 5. டிசால்வ் – தேய் வளர்பிறை
 6. வைப் – துடைப்பு
 7. கட் – வெட்டு
 8. ஐரிசு இன் – உட் சுழல்
 9. ஐரிசு அவுட் – வெளிச்சுழல்
 10. சூபர் இம்போசு – அடுக்குக் காட்சி
 11. மல்டிபிள் எக்சுபோசர் – அடுக்குத் தூக்கு
 12. டிசுடண்ட் சாட் – நெடுந் தொலைவுக் காட்சி
 13. லாங் சாட் – தொலைவுக் காட்சி
 14. பிக்ளோசு அப் – நுண்ணணி
 15. க்ளோசு அப் – அண்மைக் காட்சி
 16. டாப் சாட் – முடிநேர்க் காட்சி
 17. ஃச்ட்ரெய்ட் சாட் – நேர்க் காட்சி
 18. ட்ரக் சாட் – கருவிப் பாய்ப்பு
 19. க்ரேன் சாட் – தூக்கிப் பாய்ப்பு
 20. மாசுக் சாட் – மறைப்புக் காட்சி
  இதழ் : குண்டூசி, நவம்பர் 1947, பக்கம் : 14, பட்டை – 1, ஊசி – 2
  கட்டுரையாளர் : பாலபாரதி சது. சு. யோகியார்

(தொடரும்)
உவமைக்கவிஞர் சுரதா
தமிழ்ச்சொல்லாக்கம்