ஒய்எம்சிஏ பட்டிமன்றம்

மொழி உரிமைப்போரில் பேரா.இலக்குவனார்

தை 13, 2046 / சனவரி 27, 2015 செவ்வாய் மாலை 6.00 மணி

வரவேற்புரை : செயலர் கெ.பக்தவத்சலம்

தலைமையுரை : பேரா.ப.அர.அரங்கசாமி

சிறப்புரை பேரா.மறைமலை இலக்குவனார்