” உலகத் தமிழார்வலர்கள் “

 

தமிழ் பேச்சுப் போட்டி, பாட்டுப் போட்டி, ஓவியம் வரைதல், கதை சொல்லும் போட்டி, இந்தியப்பரம்பரை  உடைகள். தமிழ் மீது ஆர்வம் உள்ள அனைவரும் கலந்து கொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள்

அழை-சித்திரைக்கலைவிழா : azhai_chithiraikalaivizhaa