அகரமுதல இதழின் பொங்கல் வாழ்த்தும் 

திருவள்ளுவர் ஆண்டு வாழ்த்தும்

pongal-vaazhthu