(சட்டச் சொற்கள் விளக்கம் – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் : 1-10 – தொடர்ச்சி)

சட்டச்சொற்கள் விளக்கம்

11- 20

(தொடரும்)

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்